Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM04b-Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
(54) 4144912;4144917
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zawiera:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

b) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

d) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

e) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

3. Załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt.1:

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem treści:” Oświadczam, że zgodnie z art.5c ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

2) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50000 euro;

4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

4. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w pkt.1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w pkt.3, składa się również w postaci elektronicznej.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

1. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest Prezydent Miasta Włocławek.

2. Licencja udzielana jest na określony czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

3. Wymóg znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) własność nieruchomości.

4. Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

5. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

6. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części, wykonywanie transportu drogowego łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji, jednak nie dłużej niż na okres, na jaki zostało wydane to uprawnienie.

7. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia,  zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w zawiadomieniu podaje się okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

8. Zwrócić do organu, który udzielił licencji, licencje w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości.

9. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu licencje w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

10. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

11. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję organowi, który jej udzielił, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

12. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia,  w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Opłaty:
1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:
od 2 do 15 lat 800 zł
powyżej 15 do 30 lat 900 zł
powyżej 30 do 50 lat 1000 zł

2. Za zmianę licencji polegającą na zmianie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% najwyższej opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji;

3. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji;

4. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłaty można dokonać w kasach urzędu lub na konta urzędu.
Opłaty za wydanie/zmianę licencji:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
52 1020 5170 0000 11020 009 0084
Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

4. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

  1. DOCXWniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa rzeczy (27,35KB)
  2. DOCXWniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa rzeczy (21,11KB)
  3. DOCXOświadczenie osoby zarządzającej transportem-pośrednictwo (16,54KB)
  4. DOCXOświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (17,76KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego