Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM04a-Udzielanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
(54) 4144912;4144917
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zawiera:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

b) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. Załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt.1:

a) kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji;

b) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

c) potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi uwzględnionymi w proponowanym rozkładzie jazdy

d) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

e) zobowiązanie o przekazaniu rozkładu jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie;

f) cennik biletów-nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych;

g) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi będą wykonywane przewozy;

h) określenie liczby pojazdów samochodowych niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

i) określenie liczby wypisów z zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku;

j) w przypadku zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych należy podać informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

k) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisu(ów) z tego zezwolenia.

W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w pkt.1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w pkt.3, składa się również w postaci elektronicznej.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

1. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia:

1) w krajowym transporcie drogowym-wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów odpowiednio przez:

a) wójta-na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,

b) burmistrza albo prezydenta miasta-na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

c) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art. 4 pkt 7a lit. a albo lit. b ustawy o transporcie drogowym;

d) burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, o którym mowa w art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny,

e) prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej-na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu,

f) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej-na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a-d1,

g) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej-na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa,

h) marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej-na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;

2. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym udzielane jest na czas nie dłuższy niż 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych  uwzględniając wniosek strony.

3. Organ udzielający zezwolenia, wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia.

4. Zezwolenie zmienia się na wniosek przedsiębiorcy w razie zmiany: oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby i adresu przedsiębiorcy;

5. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany: przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków

6. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany danych, o których mowa w art. 22 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

7. Warunków określonych w zezwoleniu, nie stosuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych, lub blokad drogowych.

8. W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów, o których mowa w pkt 7, trwają dłużej niż 14 dni, organ właściwy w sprawach zezwoleń, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.

9. Organy, o których mowa  pkt 1:

1) odmawiają udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji;

2) mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników,

b) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych,

c) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Opłaty:
1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty dla przewozu regularnego:

Okres ważności zezwolenia do 1 roku Obszar gminy 100 zł Obszar powiatu 250 zł
Okres ważności zezwolenia do 2 lat Obszar gminy 150 zł Obszar powiatu 300 zł
Okres ważności zezwolenia do 3 lat Obszar gminy 200 zł Obszar powiatu 350 zł
Okres ważności zezwolenia do 4 lat Obszar gminy 250 zł Obszar powiatu 450 zł
Okres ważności zezwolenia do 5 lat Obszar gminy 300 zł Obszar powiatu 550 zł

2. Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

3. Za zmianę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, pobiera się opłatę w wysokości 10%
opłaty jak za wydanie zezwolenia.

4. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 , dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

5. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

6. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

7. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. 1-6, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

8. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

9. Za wydanie wtórnika zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

10. Za wydanie wtórnika zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

11. Za przedłużenie ważności zezwolenia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasach urzędu lub na konta urzędu.
Opłaty za wydanie/zmianę licencji lub wypisu:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
52 1020 5170 0000 11020 009 0084
Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

  1. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (21,28KB)
  2. DOCWniosek o wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym (42,50KB)
  3. DOCXWniosek o zmianę załącznika do zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (21,25KB)
  4. DOCXWniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (20,94KB)
  5. DOCWykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (40,50KB)
  6. DOCXZobowiązanie przekazaniu rozkładu jazdy właścicielowi przystanku lub dworca (15,32KB)

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego