Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM04-Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 30 dni.
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Olszewski, Piotr Oczachowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
(54) 4144912; 4144917
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 6
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt.1, zawiera:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

b) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

d) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

e) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do  wykonywania transportu drogowego;

f) określenie liczby wypisów z zaświadczenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku.

3. Załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt.1:

1) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;

2) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a) markę, typ,

b) rodzaj/przeznaczenie,

c) numer rejestracyjny,

d) numer VIN,

e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

3) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami   samochodowymi, którymi transport drogowy ma być wykonywany;

4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu(ów) z tego zaświadczenia.

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w pkt.1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w pkt.3, składa się również w postaci elektronicznej.

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

Dodatkowe informacje

1. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne  jest Prezydent Miasta Włocławek.

2. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organ udzielający zaświadczenia, wydaje wypis lub wypisy z tego zaświadczenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zaświadczenia.

4. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy i wypisy z tego zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.

5. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem Prezydent Miasta Włocławek, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia od dnia stwierdzenia nieważności zaświadczenia.

Opłaty:
1. Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
3. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
4. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, z zastrzeżeniem pkt. 5, opłatę w wysokości 10 zł.
5. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Opłaty można dokonać w kasach urzędu lub na konta urzędu.
Opłaty za wydanie/zmianę licencji lub wypisu:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
52 1020 5170 0000 11020 009 0084
Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno- technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.

2. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:

a) w ramach powszechnych usług pocztowych,
b) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu, i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym,
c) przez przedsiębiorców posiadający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

3. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzorów zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załczniki:

  1. DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (31,80KB)
  2. DOCXWniosek o zmianę treści zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (29,03KB)
  3. DOCXWniosek o zmianę wykazu pojazdów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (19,51KB)
  4. DOCXWykaz pojazdów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (18,42KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego