Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM03g-Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty skompletowania dokumentów kierowcy.
Osoba kontaktowa:
Renata Gawlińska, Anna Żabińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 54,
87 – 800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
kierownik 54 414 49 79, sekretariat 54 414 49 13, informacja 54 414 49 10, 54 414 49 29
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 54,
87 – 800 Włocławek
Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie / przedłużenie zezwolenia z załącznikami:
 1. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi; nie dotyczy przedłużenia zezwolenia, ⁣
 2. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 5. cudzoziemiec dołącza do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy- oryginał do wglądu.
 1. Do wglądu: dokument tożsamości, oryginały składanych dokumentów.
Opłaty:
1. 50,00 zł - za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, lub pojazdem przewożącym wartości pieniężnych
2. 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Z opłaty zwolnieni są m.in. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
Opłatę uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Zielony Rynek 11/13 lub Wydziału Komunikacji ul. Okrzei 65, ewentualnie na konto bankowe:

Opłaty komunikacyjne:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084

Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami , dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a) za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

Odbiór zezwolenia może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo, dokument tożsamości (opłatę skarbową jeżeli jest wymagana).

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego