Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM03f-Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia lub przywrócenie cofniętego uprawnienia

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, jeśli nie jest wymagane wydanie nowego dokumentu.
Osoba kontaktowa:
Renata Gawlińska, Anna Żabińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65,
87 – 800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
kierownik 54 414 49 79, sekretariat 54 414 49 13, informacja 54 414 49 10, 54 414 49 29
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65,
87 – 800 Włocławek
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /pozwolenia lub przywrócenie cofniętego uprawnienia wraz z załącznikami:
 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa w przypadku konieczności wydania nowego prawa jazdy,
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, o ile jest wymagana.
 1. Do wglądu: dokument tożsamości.
Opłaty:
1. 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
2. 30,00 zł - za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
3. 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji, jeśli zwrot następuje na wniosek
4. 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Z opłaty zwolnieni są m.in. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
Opłatę uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Zielony Rynek 11/13 lub Wydziału Komunikacji ul. Okrzei 65, ewentualnie na konto bankowe:

Opłaty komunikacyjne:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084

Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Uwagi:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Warunek ten nie dotyczy prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zatrzymanych w związku z nieprzedłożeniem w wymaganym terminie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającemu kwalifikacje.

Przed przystąpieniem do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji na wniosek strony generowany jest profil kandydata na kierowcę.

W przypadku osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami
z powodu:

 • przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym
  w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a. za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b. bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo, dokument tożsamości (opłatę skarbową jeżeli jest wymagana).

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

PDFWniosek - wzór (646,03KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego