Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM03d-Wydawanie wtórnika / zmiana danych prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Nie dłuższy niż 30 dni roboczych od daty skompletowania dokumentów kierowcy
Osoba kontaktowa:
Renata Gawlińska, Anna Żabińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65,
87 – 800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
kierownik 54 414 49 79, sekretariat 54 414 49 13, informacja 54 414 49 10, 54 414 49 29
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65,
87 – 800 Włocławek
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z załącznikami:
 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, o ile jest ono wymagane;
 3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania  pojazdami, o ile jest ono wymagane;
 4. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 5.  kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zniszczenia prawa jazdy
 6. cudzoziemiec dołącza do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy- oryginał do wglądu.
 1. Do wglądu: dokument tożsamości.
Opłaty:
1. 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
2. 30,00 zł - za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
3. 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Z opłaty zwolnieni są m.in. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
Opłatę uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Zielony Rynek 11/13 lub Wydziału Komunikacji ul. Okrzei 65, ewentualnie na konto bankowe:

Opłaty komunikacyjne:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084

Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Prawo jazdy kategorii:

 • AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że okres ten może być krótszy,
  o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego,
 • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a. za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

b. bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo, dokument tożsamości (opłatę skarbową, jeżeli jest wymagana).

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia z powodu jego utraty zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o utracie dokumentu.

Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia z powodu jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność zobowiązana będzie do zwrotu zniszczonego dokumentu w celu jego unieważnienia. Powyższy dokument następnie zwracany jest osobie uprawnionej.

Jeżeli wymiana dokumentu następuje w wyniku zmiany danych – nowy dokument otrzymuje się pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych, który po jego unieważnieniu zwracany jest osobie uprawnionej.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

PDFWniosek - wzór (646,03KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego