Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM03a-Wydawanie praw jazdy / pozwoleń na kierowanie tramwajem

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Nie dłuższy niż 30 dni roboczych od daty skompletowania dokumentów kierowcy
Osoba kontaktowa:
Renata Gawlińska Anna Żabińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek,

Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek

pokój 124
Telefon kontaktowy:
54 414 49 79, 54 414 49 32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek,

Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek

pokój 124
Wymagane dokumenty:
  1. Dokumenty wymienione w karcie KM07 – Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) złożone przed rozpoczęciem szkolenia
  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia-po zdanym egzaminie państwowym.

Do wglądu dokument tożsamości.

Opłaty:
1.100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,

2.30,00 zł - za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3.17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Z opłaty zwolnieni są m.in. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo).

Opłatę uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Zielony Rynek 11/13 lub Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 12, ewentualnie na konto bankowe:

Opłaty komunikacyjne:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084

Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Prawo jazdy / pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę oraz od osoby dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii:

  • AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:
    okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego,
  • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a. za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

b. bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo, dokument tożsamości (opłatę skarbową jeżeli jest wymagana).

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

PDFWniosek - wzór (646,03KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego