Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM02a-Wpisywanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT,)

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów w umówionym ze stroną terminie.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt: 054 414-49-10 sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12,

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

1. Adnotacja o współwłaścicielu:
a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny).
b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

2. Adnotacja GAZ (instalacja gazowa):
a) Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, albo montażu dodatkowej instalacji R115(oryginał).
b) Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał).
c) Dowód rejestracyjny pojazdu.

3. Adnotacje HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT:
a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów).
b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

4. Adnotacja EURO (poziom emisji spalin)

W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu adnotacji EURO dołącza się:
a) Oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. lub na podstawie roku produkcji pojazdu.
b) Dowód rejestracyjny pojazdu.
Przy rejestracji nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu wpisu EURO dokonuje się na podstawie dokumentów homologacyjnych pojazdu.

Wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek o wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i załączniki do wniosku:
1. Adnotacja o współwłaścicielu:
a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny).
b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

2. Pozostałe adnotacje: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT:

a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów.
b) Dowód rejestracyjny pojazdu.

Opłaty:
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), nr konta: 94102051700000190200090100 2. Wpłat można dokonywać w kasie UM lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o wpis adnotacji VAT (16,13KB)

DOCZawiadomienie o zmianach dokonanych w pojeździe (24,50KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego