Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM01e-Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów w umówionym przez stronę terminie.
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt: 054 414-49-10 Sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu oraz:
załączniki do wniosku:
1. W przypadku:
a) demontażu pojazdu:
- zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne.

b) kradzieży pojazdu:
- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),
- dowód rejestracyjny,

c) wywozu pojazdu za granicę:
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą (wraz z tłumaczeniem).
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,

e) trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy,

2. Potwierdzenie wniesienia opłat.
3. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
4. Dokument określający tożsamość – (do wglądu)

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł (wyjątkiem jest przypadek trwałej i zupełnej utraty pojazdu ),

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100

Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu, po upływie 30 dni od otrzymania informacji ze stacji demontażu, pojazd zostanie wyrejestrowany z urzędu.

Właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC do dnia demontażu pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy składaniu wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic / tablicy rejestracyjnej, właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o rejestracje (13,85KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego