Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM01d-Profesjonalna rejestracja pojazdów

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
1. Niezwłocznie przy stanowisku obsługi. Właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po jego wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do tutejszego organu.

2. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może zostać przedłużony o 14 dni.

3. status dokumentu można sprawdzić na stronie PWPW: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt : 054 414-49-10 sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz formularze i załączniki wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

1) Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru, albo wydruk aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów.

2) Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

3) Oświadczenie-wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów (podpisane jedynie przez przedsiębiorcę jeżeli jest on osobą fizyczną, albo wszystkich członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej).

4) Potwierdzenie dokonanych opłat.

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę-za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Opłaty:
Opłata komunikacyjna za wydanie:

a) decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów 100,00 zł,

b) kompletu profesjonalnych tablic samochodowych 80,00 zł,

c) profesjonalnej tablicy motocyklowej 40,00 zł,

d) profesjonalnej tablicy motorowerowej 30,00 zł,

e) profesjonalnej tablicy motocyklowej 80,00 zł i motorowerowej 60,00 zł dla trójkołowców i quada - w przypadku wnioskowania o dwie tablice, f) profesjonalnej tablicy dla przyczepy (naczepy) 40,00 zł, g) komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł, h) blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10,00 zł, 2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), 3) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać zapis-profesjonalna rejestracja pojazdów.

Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont

Opłaty komunikacyjne:
PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084

Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

Profesjonalna rejestracja pojazdów dedykowana jest dla:

1. Uprawnionego podmiotu, czyli:
a) przedsiębiorcy posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

b) jednostki uprawnionej (podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu) lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

2. Pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w kraju lub za granicą (nowe).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

PDFWniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (79,51KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

PDFOświadczenie (47,27KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego