Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM01c-Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
1. Niezwłocznie przy stanowisku obsługi. Właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po jego wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do tutejszego organu.

2. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może zostać przedłużony o 14 dni.

3. status dokumentu można sprawdzić na stronie PWPW: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt 054 414-49-10 sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o czasową rejestrację pojazdu oraz:

1. W przypadku wywozu pojazdu za granicę.
- dowód własności pojazdu
- dotychczasowy dowód rejestracyjny,
- dotychczasowe tablice rejestracyjne,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brak jest informacji o aktualnym badaniu technicznym) lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
- opłaty za wywóz za granicę:
a) samochód osobowy lub ciężarowy 111,00 zł,
b) motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 64,75 zł,
c) motorower 54,75 zł.

2. W przypadku przejazdu pojazdu na terytorium RP.
a) Przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu:
- dowód własności pojazdu w przypadku pojazdu fabrycznie nowego
- dokumenty homologacyjne wymienione w art.72 ust.1 pkt 3 (m.in. świadectwa zgodności WE, oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe),
- gdy pojazd był zarejestrowany we Włocławku w dowodzie rejestracyjnym są dane wnioskodawcy, to nie ma konieczności dołączania dowodu własności pojazdu,
- dotychczasowe tablice rejestracyjne,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy [tu możesz załatwić sprawę] na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

3. Przejazd pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP w celu dokonania badania technicznego lub naprawy:
- dowody własności pojazdu (dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca jest inną osobą niż wpisana do dowodu rejestracyjnego),
- dotychczasowy dowód rejestracyjny
- dotychczasowe tablice rejestracyjne
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
- dokument określający tożsamość – (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu [tutaj wzór pełnomocnictwa pkt. 3 g],
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.
- potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
- potwierdzenie wniesienia opłat.

Opłaty za przejazd na terytorium RP: a) samochód osobowy lub ciężarowy 61,00 zł, b) motocykl 36,75 zł c)ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 39,75 zł, d) motorower 36,75 zł. 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),.  2. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku. 4. Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

Opłaty:
Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont
Opłaty komunikacyjne:

PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084

Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

1. Jeżeli pojazd jest sprowadzony z zagranicy i rejestracja czasowa dotyczy przejazdu na badanie techniczne (czerwone tablice) to w tym przypadku nie można zarejestrować pojazdu warunkowo, a więc dokumenty odprawy celnej, akcyzy muszą być dołączone do wniosku o rejestrację czasową.
2. Jeżeli składasz wniosek o rejestrację czasową pojazdu, który ma być wywieziony z Polski i zamierzasz skorzystać z wyrejestrowania tego pojazdu z Urzędu, to musisz złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że pojazd zostanie wywieziony za granicę RP.
3. Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o rejestracje (13,85KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

PDFOświadczenie (384,46KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego