Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM01b-Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Niezwłocznie przy stanowisku. Właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do tutejszego organu.

2. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może zostać przedłużony o 14 dni.

3. Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65
87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt: 054 414-49-10; sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o zarejestrowanie pojazdu oraz:

1. Oryginał dowodu własności pojazdu
2. Dowód rejestracyjny
3. Zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice
4. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy/brak obowiązku zapłaty akcyzy/ zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku dokumentu wymienionego w pkt. 4 i 5, jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu.
6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
7. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
8. Dokument określający tożsamość (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu [tutaj wzór pełnomocnictwa pkt. 3 g],
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty:
Wymagane opłaty:
samochód osobowy i ciężarowy - 160,00
motocykl - 120,00
ciągnik rolniczy, przyczepa - 120,00
motorower - 110,00

Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont

Opłaty komunikacyjne:
PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084

Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie rejestracji klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

Od dnia 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestracje w terminie 30 dni od dnia: - sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  dopuszczenia do obrotu przez Organ Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu  jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,  wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niewywiązanie się z w/w obowiązku we wskazanym terminie skutkować będzie sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej określonej w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.2 i 5 pr.o ruchu drogowym, są obowiązani odebrać decyzje o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Od 1 stycznia 2020 r. przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE istnieje obowiązek zamieszczenia informacji we wniosku o dacie jego sprowadzenia. Podstawą dokonania wpisu jest oświadczenie importera, które może być zastąpione adnotacją na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się importem i sprzedażą pojazdów.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą właściciel pojazdu, zamiast wtórnika dowodu może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez zagraniczny organ właściwy do rejestracji pojazdu potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji. Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granicą zastępuje zaświadczenie, o którym mowa powyżej.

W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał.

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

a) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

b) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

w przypadku powtórnej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację:

a) dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,

b) dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

c) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

DOCXWniosek o rejestracje (13,85KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego