Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM01-Rejestracja nowego pojazdu

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
1. Niezwłocznie przy stanowisku obsługi. Właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po jego wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do tutejszego organu.

2. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może zostać przedłużony o 14 dni.

3.status dokumentu można sprawdzić na stronie PWPW: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Osoba kontaktowa:
Aneta Osińska
Miejsce załatwienia:
Wydział komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
umawianie wizyt : 054 414-49-10, Sekretariat 054 414-49-13
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji,

ul. Kościuszki 12

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację pojazdu oraz:
1. Oryginał dowodu własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek).
2. Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane pojazdu.
3. Dokument dotyczący akcyzy albo odprawy celnej.
4. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
5. Dokument określający tożsamość (do wglądu)
a) osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
b) pełnomocnika właściciela pojazdu
c) reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Opłaty:
Wymagane opłaty

samochód osobowy i ciężarowy – 160,00

ciągnik rolniczy, motocykl, przyczepa - 120,00

motorower - 110,00

Szczegółowy wykaz opłat:
Opłaty za:
tablice rejestracyjne:

– na samochód- 80,00 zł (2 tablice)

– na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)

– na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)

– na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)

– tablice indywidualne – 1 000,00 zł (2 sztuki)

– tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)

– dowód rejestracyjny- 54,00 zł

– pozwolenie czasowe- 13,50 zł

– komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł


2. Opłata skarbowa:

- pełnomocnictwo – 17 zł
Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, zstępni, wstępni lub rodzeństwo
Opłat można dokonać w kasach Urzędu lub na wskazane numery kont
Opłaty komunikacyjne:
PKO BANK POLSKI S.A.
52102051700000110200090084
Opłaty skarbowe:
PKO BANK POLSKI S.A.
94102051700000190200090100


2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

1. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

2. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.2 i 5 p.r.d. o ruchu drogowym, są obowiązani odebrać decyzje o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.

DOCXWniosek o rejestrację (13,85KB)

DOCXPełnomocnictwo (16,31KB)

PDFPełnomocnictwo (179,19KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego