Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NWK.GK06-Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział:
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Osoba kontaktowa:
Jakub Tomaszewski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-41-81
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia,
2. dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na terenie Miasta Włocławek,
3. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne, lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie/zmianę zezwolenia,
5. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),
6. ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych,
7. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą,
8. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług.

Opłaty:
Opłata skarbowa wynosi:

1. 107,00 zł-za udzielenie zezwolenia.

2. 53,50 zł-za zmianę zezwolenia.

3. 17,00 zł-za złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Opłatę skarbową można uiścić: - w kasach Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 - przelewem na konto: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.03.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Uchwała Nr XXXVII/120/13 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 3878).

5. Uchwała nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 1440),

6. Uchwała nr XXIII/78/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 09 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., 3081),

7. Uchwała nr XXXV/80/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 3343)

DOCWniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Włocławek (73,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego