Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NWK.GK05-Wpis/zmiana wpisu/wykreślenie-Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek

Wydział:
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru działalności regulowanej dokonuje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Jolanta Wrześniewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-41-03
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:
1. Wypełniony wniosek (druk do pobrania) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
4. W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest
1. złożenie wniosku (druk do pobrania) o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
3. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru (druk do pobrania).

Opłaty:
1. Opłata skarbowa wynosi: 1. 50,00 zł-za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2. 25,00 zł – za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu)

3. 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze

4. 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

5. 5,00 zł – za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

6. Opłatę skarbową można uiścić: - w kasach Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 - przelewem na konto: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 PKO BP SA O/Centrum Włocławek: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania przez Prezydenta Miasta Włocławek decyzji odmawiającej wpisu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2020 poz. 10)

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

8. Uchwała nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 1440), ze zm.

DOCWniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej wraz z oświadczeniami (83,50KB)

DOCWniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (48,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego