Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PZP03-Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Włocławek

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
Osoba kontaktowa:
Dominika Kurtys Urząd Miasta Włocławek 87 – 800 Włocławek ul. Kościuszki 12, pok. 24
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

87-800 Włocławek

ul. Kościuszki 12,

Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

pok. 20
Telefon kontaktowy:
054 414-49-94
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

87-800 Włocławek

ul. Kościuszki 12,

pok. 24
Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której terenie placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
2. Odpis z właściwego rejestru;
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
5. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
6. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
7. Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego nie załącza się w przypadku placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz w przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub cofnięcia zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Art. 18, 19, 21 i 22 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697 z późn. zm.).

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (54,50KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (163,19KB)

DOCOświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego Regon i numeru identyfikacji podatkowej Nip (26,50KB)

PDFOświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego Regon i numeru identyfikacji podatkowej Nip (89,24KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego