Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PZP02-Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
Osoba kontaktowa:
Dominika Kurtys Urząd Miasta Włocławek 87-800 Włocławek ul. Kościuszki 12, pok. 24
Miejsce załatwienia:
Wyłącznie drogą elektroniczną na Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
Telefon kontaktowy:
054 414-49-94
Miejsce odbioru:
Drogą elektroniczną
Wymagane dokumenty:

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz.2168 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych tj.: o wpis (wniosek RKZ-1), zmianę wpisu (wniosek RKZ-2) lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wniosek RKZ-3) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (https://empatia.mpips.gov.pl/)
Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej-numer, lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
4) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej-numer PESEL;
8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
12) stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty
W celu sprawdzenia zgodności danych prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty:
Pobierana jest w wysokości 25 zł, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2016.157.) oraz Uchwały Nr XI/106/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na konto: Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, PKO BP SA O/Włocławek, 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 z adnotacją na przelewie „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu oraz o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157 z późn zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

3. Uchwała Nr XI/106/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 182, poz. 1637).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego