Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PZP01-Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów

Wydział:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
Osoba kontaktowa:
Dominika Kurtys Urząd Miasta Włocławek 87-800 Włocławek ul. Kościuszki 12, pok. 24
Miejsce załatwienia:
Wyłącznie drogą elektroniczną na Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
Telefon kontaktowy:
054 414-49-94
Miejsce odbioru:
Drogą elektroniczną
Wymagane dokumenty:

Wszystkie wnioski i formularze dotyczące dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z wykazu można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (https://empatia.mpips.gov.pl/)
Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej-numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) w przypadku osoby fizycznej-numer PESEL;
4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157 z późn zm.);
5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.

W celu sprawdzenia zgodności danych prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może dokonać wizytacji lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu oraz o wykreśleniu z wykazu dziennych opiekunów odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157 z późn zm.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego