Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM12-Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa okaże się skomplikowana, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Osoba kontaktowa:
Izabela Nowakowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 1 - parter-budynek główny
Telefon kontaktowy:
054 414–42-10
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Poprawnie wypełniony wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierający następujące dane:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia, które przedsiębiorca zamierza wygasić (A-do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, C- powyżej 18% zawartości alkoholu);
  • oznaczenie przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy zgodna ze wpisem do CEIDG-z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej zgodna ze wpisem do KRS);
  • siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • adres punktu sprzedaży (w przypadku posiadania zezwoleń w punkcie stałym);
  • wnioskowana data wygaszenia oraz powód wygaszenia zezwolenia;

Uwaga!
Przedsiębiorca z wnioskiem o wygaszenie zezwolenia obowiązany jest wystąpić w ciągu 14 dni od dnia likwidacji punktu sprzedaży, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Termin wniesienia odwołania od decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku wynosi 14 dni.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000 ze zm.).

DOCWniosek zawiadomienie o rezygnacji z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (44,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego