Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RM03-Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Wydział:
Wydział Rozwoju Miasta
Termin załatwienia:
Termin załatwienia sprawy wynosi jeden miesiąc, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności-dwa miesiące
Osoba kontaktowa:
Izabela Nowakowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pok. 1 - parter-budynek główny
Telefon kontaktowy:
054 414-42-10
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Rozwoju Miasta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej lub gastronomicznej.
2. Załączniki:
a. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
b. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
c. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2022 poz. 2132).

Opłaty:
1. Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

2. Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek gminy: 52102051700000110200090084 PKO BP S.A. O/CENTRUM WŁOCŁAWEK lub w kasach Urzędu Miasta Włocławek przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 525 zł-sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł - sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2100 zł - sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Wymieniona opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim-Karta usługi RM01.

4. Opłatę przedsiębiorca - prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w który roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: a. 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, b. 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, c.77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wartości opłata obliczona jest tak jak dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych.

5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
6. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

7. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

8. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. Termin złożenia zażalenia na postanowienie Komisji 7 dni. Termin wniesienia odwołania od decyzji 14 dni za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:
a. Na terenie miasta Włocławek zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży wydaje organ na okres 5 lat,
b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
c. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%,
d. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia).
Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:
a. Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
b. Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
c. W miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
d. Ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej,
e. W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
f. Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu   sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 metrów od obiektu chronionego, to jest:
2. przedszkola,
3. szkoły,
4. placówki opiekuńczo-wychowawczej,
5. obiektu sakralnego.
Tę odległość (30 m) mierzy się:
6. najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych oznaczonych dla ruchu pieszego od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,
7. w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,
8. pomiaru odległości pomiędzy punktami sprzedaży a punktami chronionymi dokonuje się wzdłuż osi dróg, przy których są usytuowane. W przypadku przejścia na drugą stronę ulicy pomiaru dokonuje się prostopadle do osi drogi.
Zasady ww. nie mają zastosowania w przypadku, kiedy miejsce sprzedaży napojów alkoholowych istniało przed powstaniem obiektów chronionych.
9. Zezwolenie wygasa w przypadku:
a. Likwidacji punktu sprzedaży,
b. Upływu terminu ważności zezwolenia,
c. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e. Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie.
10. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna:

1. Art 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165)

2. Uchwała Nr XLV/77/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek (Dz.U.Woj.Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3544).

3. Uchwała Nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek (Dz.U.Woj.Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 4485).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 poz. 2142 ze zm.).

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (51,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego