Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ST09-Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wydział:
Wydział Sportu i Turystyki
Termin załatwienia:
30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację
Osoba kontaktowa:
Izabela Maciejewska
Miejsce załatwienia:
W wersji papierowej:

Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 18

W wersji elektronicznej:

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dostępnej pod adresem:
https://interesant.reja24.gov.pl
Telefon kontaktowy:
054 414-45-59
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Sportu i Turystyki

pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego);
3. Załączniki poświadczające następujące informacje:
a. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej;
b. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana;
c. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany;
d. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy;
e. Model i marka jednostki pływającej;
f. Wymiary i parametry jednostki pływającej;
g. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej;
h. Rok budowy i producent jednostki pływającej;
i. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane;
j. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
k. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
5. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
6. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Opłaty:
1. Rejestracja lub zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – pobierana jest opłata w wysokości 80 zł;

2. Wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego-pobierana jest opłata w wysokości 80 zł;

3. Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m-pobierana jest opłata w wysokości 15 zł;

4. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m tj. przerejestrowanie jednostki pływającej zgodnie z przepisami ww. ustawy – pobierana jest opłata w wysokości 60 zł. Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta Włocławek: PKO Bank Polski nr rachunku: 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 Ponadto
-17 zł-za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia). Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta Włocławek: PKO Bank Polski nr rachunku: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych

2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
Uwagi:

Jednostki pływające służące do amatorskiego połowu ryb, o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 KW zarejestrowane na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym będą wymagały przerejestrowania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 poz. 1500 t.j.);
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763);
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248);
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157);
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

PDFWniosek o odpis-wyciąg (411,29KB)

PDFWniosek o rejestrację jednostki (410,63KB)

PDFWniosek o rezerwację numeru (410,11KB)

PDFWniosek o wydanie wtórnika (409,80KB)

PDFWniosek o wykreślenie z rejestru (409,89KB)

PDFWniosek o zmianę danych jednostki (411,47KB)

PDFZawiadomienie o nabyciu (411,11KB)

PDFZawiadomienie o zbyciu (410,93KB)

PDFWnioskujący (433,88KB)

PDFOdpis-wyciąg (419,91KB)

PDFWłaściciel (430,67KB)

PDFWłaściciel-zmiana danych (542,18KB)

PDFWtórnik (409,85KB)

PDFZbycie-nabycie-wykreślenie (416,16KB)

PDFWłasciciel-załącznik (435,45KB)

PDFArmator zmiana danych (537,54KB)

PDFArmator (428,29KB)

PDFDane jednostki-rezerwacja (508,11KB)

PDFDane jednostki-rejestracja (601,68KB)

PDFDane jednostki-zmiana danych (587,81KB)

PDFDane jednostki-aktualne dokumenty (426,96KB)

PDFOświadczenie-pouczenie (437,06KB)

DOCXObowiązek informacyjny (14,42KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego