Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r.,poz. 333), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego został ustalony i wskazany przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na okres od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej został wyznaczony na dzień 31 marca 2023 r.

Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Włocławek, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 we Włocławku w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. w godz. 7.15 do 14.00.

Siedziba komisji: Centrum Kultury „Browar B.” Klub „Zazamcze”, ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek, nr tel. 54 413 86 69.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021–2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,
  o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,  do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w zakresie określenia kierunków studiów lub określenia nauki w zawodach, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), utrzymane czasowo w mocy na podstawie art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu określonego w tym przepisie;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. powiatowej komisji lekarskiej:
 • dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
 1. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osobom, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, zostanie nadany stopień szeregowego i nastąpi ich przeniesione z urzędu do rezerwy pasywnej, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 2305, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. z 2023 r., poz. 440).
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 333).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944), utrzymane czasowo w mocy na podstawie art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu określonego w tym przepisie.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego