Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO12-Nadanie numeru pesel

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 postępowania administracyjnego
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Matuszewska, Wiesława Paśniewska, Aneta Kruszewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ewidencja Ludności-pokój 6, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-42-51, 054 414-44-80
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. przy zameldowaniu

  • formularz „Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców-paszport oraz jeden z dokumentów: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2. dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (przez złożenie wniosku)

  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • wskazanie podstawy prawnej
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • dowód osobisty lub paszport
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych)
Opłaty:
Nie podlega opłacie
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie przy wykonaniu obowiązku meldunkowego, a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom polskim na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości. Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek). Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy.

W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot (np. bank, ZUS) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie  nadania lub zmiany numeru PESEL

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL (79,85KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego