Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO10-Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Niezwłocznie
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Matuszewska, Wiesława Paśniewska, Aneta Kruszewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ewidencja Ludności-pokój 6, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-42-51, 054 414-44-80
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego” (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, holl budynek B, stanowisko Wydziału Spraw Obywatelskich lub pokój 6, I piętro, budynek B.
2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia do wglądu:

  • wizę (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,
  • kartę pobytu lub,
  • dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy lub,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenia w RP ochrony uzupełniającej, zgody ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia do wglądu:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

4. Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE) przedstawia do wglądu:

  • ważny dokument podróży,
  • ważna kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

5. Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.

Opłaty:
Nie podlega
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Cudzoziemiec niewymieniony w pkt 1 przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3. Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w pkt 1 okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego