Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO08-Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Niezwłocznie
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Matuszewska , Wiesława Paśniewska, Aneta Kruszewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ewidencja Ludności-pokój 6, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-42-51, 054 414-44-80
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich
Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek „Zgłoszenie pobytu czasowego” lub "Zgłoszenie pobytu stałego" (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, holl budynek B, stanowisko Wydziału Spraw Obywatelskich lub pokój 6, I piętro, budynek B)
2. Dowód osobisty lub paszport,
3. Potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego, lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłaty:
Nie podlega opłacie
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

2. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy:
a) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, albo
b) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

PDFZgłoszenie pobytu stałego (414,54KB)

PDFZgłoszenie pobytu czasowego (399,07KB)

PDFPełnomocnictwo (78,71KB)

DOCPełnomocnictwo (31,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego