Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO06-Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Nie później niż w terminie 7 dni
Osoba kontaktowa:
Marzena Spychalska, Edyta Lewandowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców-stanowisko Wydziału Spraw Obywatelskich
holl budynek B i pokój 11, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-47-10, 054 414-42-55
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie danych.
2. Dowód osobisty.

Opłaty:
Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ustalono w wysokości 31,00 zł. Dowód dokonania opłaty dołącza się do wniosku. Wpłaty dokonuje się na konto: 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi:

1. Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL udostępnia się:

a) nieodpłatnie:

1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu,

5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych;

b) odpłatnie:

1. osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny,

2. jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,

3. innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (210,80KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego