Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO02-Wydanie dowodu osobistego

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Złotowska, Danuta Zaborowska Arkadiusz Nowak, Maciej Malinowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Pokój 8, budynek B, I piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-43-96, 054 414-42-28, 054 414-42-58 (okienko dbioru dowodów osobistych)
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Spraw Obywatelskich
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku
Informacji Ogólnej oraz stanowisku Wydziału Spraw Obywatelskich,
2. Załączniki:
a) Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
b) Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
c) Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Na żądanie organu-poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
a)  osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
Uwaga: złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia, nie wymaga jej obecności.
b)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
c)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
d)  osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w której imieniu wniosek składa kurator;

Dowód osobisty odbiera się osobiście;

Przy doborze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu;

Terminy ważności dowodów osobistych:
a) dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
b) dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego;

Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:
a) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
b) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
c) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
d) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
e) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego (433,87KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego