Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S31-Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
Osoba kontaktowa:
Lidia Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, 054 414-41 -88
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, w którym zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w której granicach roboty te mają być wykonywane.
2. Projekt robót geologicznych w 2 egzemplarzach, sporządzony zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.).
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (należy dołączyć do wniosku).

Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji-10 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty następuje na wniosek. Zwolnione od opłaty skarbowej są:

a) jednostki budżetowe

b) jednostki samorządu terytorialnego

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

1. Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w których granicach mają być wykonywane roboty geologiczne.

2. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

4. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

  • projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
  • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

DOCZakres kompetencji Prezydenta Miasta Włocławek zatwierdzanie projektów robót geologicznych (39,00KB)

PDFWniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (200,49KB)

DOCWniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (65,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego