Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S30-Dofinansowanie usuwania azbestu

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku. Zadanie dofinansowane w ramach "Regulaminu.” musi być zrealizowane nie później niż do dnia 15 listopada danego roku, a ostateczny termin rozliczenia zadania musi nastąpić do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
Osoba kontaktowa:
Renata Gajowiak
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92 , informacja szczegółowa 054 414-41-67
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o objęcie „Regulaminem dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”

2. Załączniki:
2.1. Osoby starające się o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych obejmującego: demontaż wyrobu azbestowego, transport i złożenie na składowisku odpadów niebezpiecznych do wniosku dołączają:
a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej itp.). W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania na załączniku Nr 3 do Regulaminu,
b) potwierdzona kopia zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek lub kopia pozwolenia na budowę, w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu,
c) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na załączniku Nr 2 do Regulaminu, wykonana przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie.
2.2. Osoby starające się o dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych obejmującego: transport i złożenie na składowisku odpadów niebezpiecznych do wniosku dołączają:
a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej itp.). W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania na załączniku Nr 3 do Regulaminu,
b) oświadczenie złożone na jednym z formularzy stanowiących załączniki: Nr 4 lub Nr 5, lub Nr 6 do Regulaminu.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. Osoba starająca się o dofinansowanie zostanie powiadomiona o przyznaniu dofinansowania pocztą.

2. Osoba, której przyznano dofinansowanie, zawiera umowę na dofinansowanie z Urzędem Miasta Włocławek w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o przyznaniu dofinansowania.

3. Po zawarciu umowy, o której wyżej, osoba fizyczna zawiera umowę cywilno – prawną z wykonawcą na wykonanie robót bez udziału Urzędu Miasta Włocławek. W rozliczeniu nie będą uwzględniane faktury z datą wystawienia przed dniem zawarcia umowy z Urzędem Miasta Włocławek.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XL/16/2018 z dnia 27 marca 2018 roku Rady Miasta Włocławek w sprawie ustalenia „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”

DOCWniosek o objęcie „Regulaminem dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010-2032” (120,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego