Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S25-Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Do 14 dni, wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Renata Gajowiak
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacje szczegółowe 054 414-41-67
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnianiem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
 • informację o tytule prawnym do instalacji
 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • ocenę stanu technicznego instalacji
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji
 • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach (w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów)
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat).

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawny, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne);
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
 • oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim przedsiębiorcą;
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.
Opłaty:
1. 2011 zł-w w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 506 zł-w w związku z działalnością wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Od pozostałych pozwoleń opłata skarbowa wynosi 506 zł. Opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.

2. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł Opłatę należy wnosić z chwilą złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

1. We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku z eksploatacją konkretnej instalacji.

2. Dodatkowe czynności – powiązane procedury

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych) jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219);

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz.10)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021.735 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego