Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S24-Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Do 14 dni, wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Renata Gajowiak
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacje szczegółowe 054 414-41-67
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.
2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania (wraz z podaniem kodów); w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów (wraz z podaniem kodów).
3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.
4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów.
5. Wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części, lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów;
6. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej
7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska
8. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11. Proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach
12. Inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
 • do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych lub przetwarzanie odpadów komunalnych, lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań dotyczących wyłącznie odpadów niepalnych)
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne)
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach
 • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
 • oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach
 • oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

c) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
d) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów, lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy

 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest, lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów, lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
Opłaty:
Za wydanie zezwolenia 616 zł od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł Opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek. Opłatę należy wnosić z chwilą złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
Uwagi:

1. Prezydent Miasta Włocławek jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeśli miejsce przetwarzania zlokalizowane jest na terenie miasta Włocławek oraz nie zachodzą przypadki określone w art. 41 ust. 3 pkt 1 lub art. 41 ust. 4 ustawy o odpadach;

2. Przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów następuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego, lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;

3. Przetwarzanie odpadów – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach, rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie

4. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

5. Dodatkowe czynności – powiązane procedury

6. zezwolenie na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących przygotowania odpadów do ponownego użycia) jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela Wydziału Środowiska, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;

7. zezwolenie na przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania odpadów do ponownego użycia, lub spraw dotyczących odpadów wyłącznie niepalnych) jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy;

8. stanowisko właściwego organu w przypadku braku jednoznacznych zapisów w przepisach prawa miejscowego dotyczących zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021.779 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021.624 ze zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz.10)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.);

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego