Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S22-Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Do 3 miesięcy. Postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w związku z tym może wystąpić wydłużenie czasu ostatecznego zakończenia postępowania administracyjnego.
Osoba kontaktowa:
Iwona Walicka, Aleksandra Polatowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 19/20
Telefon kontaktowy:
Informacje szczegółowe 054 414 43 07, 054 414 41 66
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 19/20
Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zależności od rodzaju przedsięwzięcia należy dołączyć:
1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko-raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) uooś-kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- 4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierające dane, o której mowa w art. 62a ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) uooś wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 1 dodatkowy egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia, w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego);
3.poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie uooś;
4.mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art.74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art.74 ust.3a pkt 1 uooś; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art.74 ust.1 pkt 4 uooś mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej;
5.w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie uooś;
6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art.74 ust.3 zdanie drugie, z zastrzeżeniem art.74 ust.1a uooś.
7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
8. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;
9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty:
1. Za wydanie decyzji – 205 zł, za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Opłata wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Urząd Miasta Włocławek PKO BP Sa O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.
2. Zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 ze zm.).

DOCWniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (62,50KB)

DOCZapytanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (42,00KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (82,00KB)

DOCXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych (26,15KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (52,00KB)

DOCXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych (18,42KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego