Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S20-Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Do 30 dni od daty zgłoszenia
Osoba kontaktowa:
Iwona Walicja, Aleksandra Polatowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92 , informacje szczegółowe: nr 054 414-43-07, 054 414-41-66
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Gospodarki Komunalnej i Środowiska,

holl budynek B
Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia powinno zawierać następujące dane:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1077).

Opłaty:
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia wynosi 120 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP Sa O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna:

1. art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 j.t.).

2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2019.1510 t.j.).

3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.2010.130.881).

4. art.6, część I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 j.t.)

DOCXPrzyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia. (16,85KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego