Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S17-Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Polatowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacje szczegółowe, 054 414-43-07
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza spełniający wymagania określone w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
3. Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa: 2.011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 506 zł – pozostałe.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP Sa O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Uwagi:
 • Wymagania określone w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
 • informację o tytule prawnym do instalacji
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
 • ocenę stanu technicznego instalacji
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane
 • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a poś;
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy  o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.)
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu
 • aktualny stan jakości powietrza
 • określenie warunków meteorologicznych
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 • wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 220, poz. 1077 t.j.).
Podstawa prawna:

1. art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188, art. 220, art. 224 art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219 j.t.)

2. art. 6, część III pkt 40 ppkt 1, 2 i 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 j.t.)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego