Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S16-Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Polatowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacje szczegółowe,054 414-43-07
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzyskanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, spełniający wymagania określone w art. 42 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji wynosi 82 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP Sa O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Uwagi:

Wymagania określone w ar. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

1. imię i nazwisko albo nazwa prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu, albo adresu siedziby;

2. adres zakładu, na którego terenie jest eksploatowana instalacja;

3. informację o tytule prawnym do instalacji;

4. informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsca emisji;

5. informacja o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;

6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

7. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie,
  • plan poboru próbek, w przypadku, o których mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

  • dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
  • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.
Podstawa prawna:

1. Art. 51, art. 52, art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r., poz. 332).

2. Art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 21 czerwca 2012 r., Nr 601/2012 w sprawie monitorowania   i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 203/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 181 z dnia 12 lipca 2012 r.).

3. Art. 6, część III pkt 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 t.j.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego