Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S15-Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy).
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Polatowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92 ,informacje szczegółowe ,054 414-43-07
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 18
Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie spełniający wymagania określone w art. 8-15 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Opłaty:
1. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej. Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie pobierana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku:

2. opłata za wyszukanie do dziesięciu dokumentów – 5,00 zł

3. jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5,00 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1

4. opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę
5. opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii 0,15 zł za kopię strony czarno-białej

6. opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie innym niż A4 wg. stawek określonych w rozporządzeniu

7. udostępnianie informacji w formie elektronicznej, pobiera sie opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. Opłatę przekazuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP Sa O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot/osobę żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z przedłożonym wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, podmiot/osoba żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1.art. 8-15 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t.)

2.rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)

PDFWniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (89,57KB)

DOCWniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (39,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego