Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S12-Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.) rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta (prezydent miasta), w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta (prezydent miasta) może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku

2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymogom prawa.
Osoba kontaktowa:
Lidia Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, informacje szczegółowe 054 414-41 -88
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zgłoszenie projektu robót geologicznych.
2. Projekt robót geologicznych w 2 egzemplarzach, sporządzony zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.).

Opłaty:
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, wyłącznie od decyzji wnoszącej sprzeciw, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych nieruchomości).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.)

DOCZakres kompetancji Prezydenta Miasta Włocławek-zgłoszenia projektów robót geologicznych (39,50KB)

PDFZgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła Ziemi (200,23KB)

DOCZgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła Ziemi (63,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego