Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S09-Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
Osoba kontaktowa:
Lidia Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92 , informacja szczegółowa 054 414-41-88
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej, sporządzona zgodnie z art. 91 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (należy dołączyć do wniosku).

Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji - 10 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty następuje na wniosek. Zwolnione od opłaty skarbowej są

a) jednostki budżetowe

b) jednostki samorządu terytorialnego

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

1. Jeżeli dokumentacja geologiczno-inżynierska nie odpowiada wymogom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

2. Zmiany w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

3. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczno-inżynierską a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej. W razie potrzeby decyzja nakazująca wykonanie dodatkowych prac geologicznych zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

PDFWniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (200,86KB)

DOCWniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (63,50KB)

DOCZakres kompetencji Prezydenta Miasta Włocławek zatwierdzanie dokumentacji geologicznych (40,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego