Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S08-Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)
Osoba kontaktowa:
Lidia Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Telefon kontaktowy:
054 414-42-92, infomacje szczegółowe 054-414-41-88
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

II piętro pokój nr 36
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielnie koncesji sporządzony zgodnie z art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

  • dowody istnienia określonych w nim okoliczności – wypis z ewidencji gruntów i budynków;
  • informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w których granicach ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
  • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  • 1 egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża;
  • jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia albo postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • dowody istnienia:
  • prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
  • prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w której granicach ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (należy dołączyć do wniosku).

Opłaty:
Opłata skarbowa - 616 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA O/Centrum Włocławek 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty następuje na wniosek. Zwolnione od opłaty skarbowej są:

a) jednostki budżetowe

b) jednostki samorządu terytorialnego

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem organu, który wydał koncesję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

1. Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty (prezydenta miasta) koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

2. udzielenie koncesji na wydobywanie gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, o których mowa w art. 169 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) wymaga uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

3. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium, kryterium uzgodnienia jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

4. Udzielenie koncesji przez starostę (prezydenta miasta) wymaga opinii marszałka województwa.

5. Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.

6. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń oraz rodzaj działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża – również rodzaj kopaliny, objęte już koncesją udzieloną innemu podmiotowi.

7. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

8. Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.

9. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań określonych w niniejszym dziale termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

PDFWniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (222,67KB)

DOCWniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (91,50KB)

DOCZakres kompetencji Prezydenta Miasta Włocławek udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (37,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego