Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA19-Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców-Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B przy Zielonym Rynku 11/13) do dnia 10 lutego roku, w którym będzie umieszczony na zabytku przedmiotowy znak. Prezydent Miasta Włocławek w drodze decyzji administracyjnej orzeka o umieszczeniu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Powyższy znak, na zlecenie Gminy Miasto Włocławek, zostanie nieodpłatnie wykonany i umieszczony, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Kierownika Delegatury we Włocławku działającego w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu – w terminie do 30 dni od uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Kalinowska telefon 054 414-42-95
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-42-95
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek A, piętro 4
Wymagane dokumenty:

Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie.
Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym;
2) dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana);
3) w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik:

  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona urzędowo,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty 10 zł-opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana). 17 zł-opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:
10 zł-opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana). 17 zł-opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Uwagi:

Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna:

1 Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 t.j. z późn. zm.)

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 t.j).

3. Art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a) i Część I pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 i Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j. z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r. Nr 30 poz. 259).

PDFWniosek o umieszczenie znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie (135,43KB)

DOCWniosek o umieszczenie znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie-dokument dostępny cyfrowo (64,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego