Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA12-Postępowanie w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy lub wykonania innych robót budowlanych, rozbiórki

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Włocławek nie wniósł sprzeciwu, w terminie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia. Nałożenie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21-dniowego terminu.
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06 ,054 414-42-90, 054 414-43-01, 054 414-44-36, 054 414-44-37, 054 414-47-07, 054 414-47-48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zgłoszenia zamiaru budowy lub zamiaru wykonania robót budowlanych (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)
2. Załączniki:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi
 • w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki.
Opłaty:
1. Budownictwo mieszkaniowe – zwolnione z opłaty skarbowej.

2. W pozostałych przypadkach wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju inwestycji i naliczana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

1. Do zgłoszenia zamiaru budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 – należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (do dnia 18 września 2021 r. można do zgłoszenia budowy ww. obiektów dołączać 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • do zgłoszenia zamiaru budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane należy dołączyć wniosek zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2026r., poz. 1493).

2. Do zgłoszenia zamiaru budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

3. Do zgłoszenia zamiaru budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych – należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

Do zgłoszenia zamiaru budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych – należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

5. Do zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych – należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

6. Do zgłoszenia zamiaru budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 – należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

7. Do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany – należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (do dnia 18 września 2021 r. można do zgłoszenia budowy ww. obiektów dołączać 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • do zgłoszenia zamiaru wykonania ww. robót budowlanych należy dołączyć wniosek zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu

8. Do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie instalowania instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku – należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (do dnia 18 września 2021 r. można do zgłoszenia budowy ww. obiektów dołączać 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia
 • wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).

9. Do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – należy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
 • określenie rodzaju, zakresu, miejsca i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • wniosek zgłoszenia zamiaru budowy (przykładowy druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

PDFZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) (262,78KB)

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (PB-5) (313,68KB)

PDFPB-2- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (144,14KB)

DOCXPB-2- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (25,99KB)

PDFPB-4 Zgłoszenie rozbiórki (156,20KB)

DOCXPB-4 Zgłoszenie rozbiórki (18,60KB)

DOCXPB-11 wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od 20.02.2021 (18,65KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego