Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA10-Postępowanie w sprawie wniosku pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Do 65 dni
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3

2. Załączniki:
a. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
b. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
c. zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
d. w zależności od rodzaju i lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego:
• decyzję na wyłączenie gruntów na cele nierolnicze pod planowaną inwestycję,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
• zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych,
e. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty:
1. Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku.

2. 50% stawki podstawowej w zależności od rodzaju inwestycji wymienionej poniżej:

• Budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł. , nie więcej niż – 539,00 zł,

• Budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł, • Innego budynku – 48,00 zł,

• Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł,

• Budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł,

• Innych budowli – 155,00 zł.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 t.j.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 tekst jednolity).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.1065 t.j.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 t.j).

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (313,68KB)

DOCZrzeczenie się odwołania do pozwolenia (29,50KB)

PDFWniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) (456,91KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego