Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA09-Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06 ,054 414-42-90, 054 414-43-01, 054 414-44-36, 054 414-44-37, 054 414-47-07, 054 414-47-48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę (obowiązujący druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)
2. Załączniki:
a. zgoda właściciela obiektu,
b. szkic usytuowania obiektu budowlanego
c. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
d. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
e. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
f. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Opłaty:
1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

.2. Pobranie opłaty w kwocie - 36,00 zł (od obiektu/budynku) za wydanie pozwolenia na rozbiórkę następuje w dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)

PDFZrzeczenie się odwołania do pozwolenia na rozbiórkę (99,05KB)

DOCXZrzeczenie się odwołania do pozwolenia na rozbiórkę (17,18KB)

PDFPB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od-26.02.2021 (126,33KB)

DOCXPB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od-26.02.2021 (28,02KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego