Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA08-Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06 ,054 414-42-90, 054 414-43-01, 054 414-44-36, 054 414-44-37, 054 414-47-07, 054 414-47-48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę (obowiązujący druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3)

2. Załączniki:

Do wniosku należy dołączyć:
a. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (do dnia 18 września 2021 r. można do wniosku o pozwolenie na budowę dołączać 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi);
b. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
c. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzja taka jest wymagana również w przypadku projektowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego);
d. umowa urbanistyczna, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
e. w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a ustawy Prawo Budowlane, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
f. oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
g. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy terenów, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje) - w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
f. ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności-w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Opłaty:
1. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

2. Pobranie opłaty za wydanie decyzji pozwolenia na budowę następuje w dniu składania wniosku.

3. Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej -1,00 zł, nie więcej niż – 539,00 zł

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł

- innego budynku – 48,00 zł

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł;

- budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł;

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł;

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości 1 kilometra – 105,00 zł

- innych budowli – 155,00 zł

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł

- na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawki podstawowej.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji kończącej postępowanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

PDFWniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) (456,91KB)

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (313,68KB)

PDFOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (116,99KB)

DOCXOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania-dokument cyfrowo dostępny (17,29KB)

PDFFormularz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (126,12KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego