Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UA06-Postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Termin załatwienia:
Warunki zabudowy Zgodnie z art. 51 ust. 2c w zw. z art. 64 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy w terminie 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 a ustawy – Prawo budowlane (tj. wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora) – w terminie 21 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje mu zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do ww. terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Lokalizacja inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 51 ust. 2 i 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje mu zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do ww. terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Osoba kontaktowa:
Adam Ziemski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414-47-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który powinien zawierać:
1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
a) elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
b) papierowej;
2) określenie granic terenu objętego wnioskiem;
3) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
4) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się na formularzu wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, w:
a) postaci papierowej albo
b) formie dokumentu elektronicznego.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu kopię dokumentu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2021 r., poz. 735 t. j.).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1923 t.j.).

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (556,64KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego