Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZKB02-Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Wydział:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Termin załatwienia:
Termin załatwienia Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
Osoba kontaktowa:
Stanisław Stanowski
Miejsce załatwienia:
POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Zgłoszenie zawiadomienia do:

Prezydent Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

2. Dokumenty można złożyć:

- pisemnie (Biuro Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą),

- za pomocą faksu (pod nr 54 411-36-00),

- ustnie do protokołu

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej” na podany adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

3. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji):

1. Zgłoszenie zawiadomienia do:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

tel. 54 414-44-39

fax: 54 414-40-10
e-mail: stmdyzurka@um.wloclawek.pl

2. Zawiadomienie należy przekazać telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Telefon kontaktowy:
054 414–44–15
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1) Zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia (załącznik nr 1), które powinno zawierać:
a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. brak którejkolwiek z wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.
2) Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (załącznik nr 2);
b) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

3) W przypadku, gdy zgromadzenie publiczne może powodować utrudnienie w ruchu drogowym lub wymaga wykorzystania drogi w sposób szczególny należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogi w sposób szczególny – art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym – wystąpienie z wnioskiem do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energi Urzędu Miasta Włocławek, w celu uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE:

Zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia (załącznik nr 3), które powinno zawierać:
a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
b) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
c) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Opłaty:
Nie podlega opłacie
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego we Włocławku w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia, lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym, gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

DOCZawiadomienie o planowanym zgromadzeniu-postępowanie zwykłe (44,00KB)

DOCZawiadomienie o planowanym zgromadzeniu-postępowanie uproszczone (38,50KB)

DOCOświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (22,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego