Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miasta VIII – Kadencja (2018-2024)

 1. Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
 2. Komisja Porządku Prawnego i Publicznego
 3. Komisja Kultury i Sportu
 4. Komisja Edukacji
 5. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
 6. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
 7. Komisja Rewitalizacji
 8. Komisja Rewizyjna
 9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej


Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej:
Radna Szczepańska Ewa

Skład komisji (radni):
Radny Lewandowski Zbigniew
Radna Szymańska Małgorzata
Radna Muszalik Wanda
Radna Szczepańska Ewa
Radna Rutkowska Elżbieta
Radny Zwoliński Piotr

Przedmiot działania Komisji:
sprawy związane z:

 1. profilaktyką, ochroną i promocją zdrowia,
 2. problematyką rodziny,
 3. polityką społeczną,
 4. pomocą społeczną,

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego


Przewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego:
Radny Piasecki Arkadiusz

Skład komisji (radni):
Radny Dębczyński Janusz
Radna Gawłowska Mariola
Radny Kowal Piotr
Radny Piasecki Arkadiusz
Radny Tobjasz Daniel
Radna Zarębska Katarzyna

Przedmiot działania Komisji:
sprawy związane z:

 1. funkcjonowaniem i przestrzeganiem prawa,
 2. bezpieczeństwem osób i mienia,
 3. porządkiem publicznym,
 4. ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
 5. nadzwyczajnymi zagrożeniami,

Komisja Kultury i Sportu


Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu:
Radny Ziółkowski Janusz

Skład komisji (radni):
Radny Gołębieski Andrzej
Radny Czarneckiego Piotr
Radny Krzemieniewski Stanisław
Radna Muszalik Wanda
Radny Piasecki Arkadiusz
Radny Tobjasz Daniel
Radna Jura-Walczak Agnieszka
Radna Zarębska Katarzyna
Radny Wasielewski Marek
Radny Ziółkowski Janusz

Przedmiot działania Komisji:
sprawy związane z:

 1. kulturą i sztuką,
 2. kulturą fizyczną,
 3. turystyką i wypoczynkiem,
 4. ochroną dóbr kultury,
 5. nazwami ulic, placów itp. oraz pomników  i tablic pamiątkowych,
 6. miejscami pamięci narodowej,

Komisja Edukacji


Przewodnicząca Komisji Edukacji:
Radna Muszalik Wanda

Skład komisji (radni):
Radna Gawłowska Mariola
Radny Gołębieski Andrzej
Radna Hofman – Kupisz Joanna
Radny Kowalski Krzysztof
Radna Muszalik Wanda
Radna Rutkowska Elżbieta
Radna Szczepańska Ewa

Przedmiot działania Komisji:

 1. sprawy związane z  edukacją publiczną,

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska


Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

Radny Wawrzonkoski Stanisław

Skład komisji (radni):
Radny Piotr Czarneckiego
Radna Hofman- Kupisz Joanna
Radny Kowal Piotr
Radny Krzemieniewski Stanisław
Radna Szczepańska Ewa
Radny Tobjasz Daniel
Radny Gołębieski Andrzej
Radna Jura-Walczak Agnieszka
Radny Jakub Woźnikowski

Przedmiot działania Komisji:
sprawy związane z:

 1. zarządzaniem mieniem komunalnym
 2. z gminnym budownictwem mieszkaniowym,
 3. transportem i komunikacją,
 4. zielenią i cmentarzami,
 5. wodociągami i kanalizacja,
 6. zaopatrzeniem w wodę,
 7. gospodarką odpadami,
 8. gospodarką lokalami,
 9. energetyką,
 10. ochroną środowiska, rolnictwem , przyrodą i gospodarką wodną,

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta


Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:
Radna Jura-Walczak Agnieszka

Skład komisji (radni):
Radny Buława Jacek
Radny Dębczyński Janusz
Radny Grządziel Krzysztof
Radny Mazierski Józef
Radny Wawrzonkoski Stanisław
Radna Zarębska Katarzyna
Radny Zwoliński Piotr
Radna Jura-Walczak Agnieszka
Radny Wasielewski Marek

Przedmiot działania Komisji:
sprawy związane z:

 1. budżetem,
 2.  gospodarką finansami,
 3.  działalnością gospodarczą gminy i innych podmiotów gospodarczych na terenie miasta,
 4.  planowaniem przestrzennym,
 5.  lokalizacją inwestycji,
 6.  gospodarowaniem mieniem komunalnym
 7.  promowaniem, wspieraniem i rozwojem rzemiosła, handlu, usług i drobnej wytwórczości,
 8. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 9.  współpracą z podmiotami na poziomie  lokalnym,  regionalnym i  międzynarodowym,
 10. współpracą z podmiotami w zakresie związanym z integracją europejską,

Komisja Rewitalizacji


Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji:
Radny Tobjasz Daniel

Skład komisji (radni):
Radny Grządziel Krzysztof
Radna Hofman – Kupisz Joanna
Radny Krzemieniewski Stanisław
Radna Szymańska Małgorzata

Przedmiot działania Komisji:
sprawy związane z:

 1. planowaniem przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji
 2. monitorowaniem realizacji programu rewitalizacji
 3.  budownictwem mieszkaniowym
 4. gospodarką nieruchomościami
 5. energetyką cieplną
 6. szeroko rozumianą polityką społeczną
 7. ochroną zabytków
 8. bezpieczeństwem osób i mienia

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Radny Jacek Buława
 
Skład komisji (radni):
Radny Buława Jacek
Radny Lewandowski Zbigniew
Radny Krzysztof Kowalski
Radny Arkadiusz Piasecki
Radny Mazierski Józef
Radny Zwoliński Piotr
Radny Ziółkowski Janusz
Radny Jakub Woźnikowsk

Przedmiot działania Komisji:

 1. kontrola działalności Prezydenta oraz podporządkowanych mu jednostek,
 2. wydawanie opinii w sprawie wykonania budżetu,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Radny Zwoliński Piotr

Skład komisji (radni):
Radny Mazierski Józef
Radny Wawrzonkoski Stanisław
Radny Ziółkowski Janusz
Radny Wasielewski Marek

Przedmiot działania Komisji:

 1. rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 2. rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,
 3. rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego