Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Domicela Kopaczewska - Zastępca Prezydenta

Domicela_Kopaczewska_Zastępca_Prezydenta.jpeg

Sekretariat Zastępcy Prezydenta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pokój nr 504

tel.: 54 414 4100

e-mail:

Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej należy w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Środowiska, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;
 2. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do właściwej realizacji zadań w zakresie orzecznictwa poza rentowego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku jako organ orzeczniczy pierwszej instancji oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;
 3. nadzór nad opracowywaniem programów i strategii Miasta w zakresie promocji zdrowia i polityki społecznej oraz nad ich realizacją, a także rozwijanie współpracy w tych dziedzinach z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami administracji rządowej i samorządowej;
 4. kreowanie kierunków działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 5. zapewnienie współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy;
 6. dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych w Mieście oraz proponowanie kierunków polityki mieszkaniowej;
 7. zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Miasta;
 8. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mieście;
 9. zapewnienie, we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta, rozwoju systemu informacji przestrzennej Miasta;
 10. zapewnienie współdziałania z organami Inspekcji Ochrony Środowiska i samorządem rolniczym;
 11. inicjowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości: Miasta i Skarbu Państwa oraz ochrony tych zasobów;
 12. zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie budynków pozostających w zasobach Miasta;
 13. zapewnienie warunków do prawidłowego prowadzenia ewidencji pojazdów i kierowców oraz przeprowadzania kontroli: ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów i diagnostów;
 14. współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji, w tym kolejowej;
 15. zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie ochrony środowiska;
 16. współdziałanie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych w zakresie odpowiadającym właściwości merytorycznej podległych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej bezpośrednio podlegają:

 1. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
 2. Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodeta Miejski;
 3. Dyrektor Wydziału Środowiska;
 4. Dyrektor Wydziału Komunikacji;
 5. Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym;
 6. Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

Powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, spraw z zakresu promocji Miasta oraz kultury, w tym dotyczących bibliotek miejskich i innych instytucji kultury.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego