Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta

Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Monika Jabłońska.

Sekretariat Zastępcy Prezydenta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pokój nr 204

tel.: 54 414 4217

email:

Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Moniki Jabłońskiej należy w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja pracy: Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej, Wydziału Rewitalizacji oraz Wydziału Informatyki, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;
 2. określanie założeń polityki Miasta w obszarze oświaty, edukacji, sportu i turystyki w oparciu o analizę i prognozę potrzeb lokalnej społeczności;
 3. analizowanie stanu oświaty, edukacji, sportu i turystyki w Mieście oraz kreowanie kierunków ich rozwoju;
 4. zapewnienie ewaluacji programów, planów i działań realizowanych przez Miasto w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i turystyki;
 5. współdziałanie z pozostałymi Zastępcami Prezydenta na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym proponowanie przedsięwzięć i tworzenie warunków do wspierania inicjatyw implementujących założenia ekonomii społecznej, w celu rewitalizacji sfery społecznej w Mieście;
 6. inicjowanie i koordynowanie, we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta, działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Miasta w wymiarze materialnym i niematerialnym, w szczególności wiążących się z realizacją celów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028;
 7. zapewnienie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028;
 8. inicjowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu czystości i porządku w Mieście;
 9. zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 10. zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie zieleni urządzonej i nieurządzonej w Mieście, w szczególności: cmentarzy komunalnych, parków, skwerów oraz lasów komunalnych, a także innych terenów należących do Miasta;
 11. zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie gospodarki komunalnej;
 12. zapewnienie realizacji zadań Miasta w zakresie informatyzacji usług publicznych.

Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Monice Jabłońskiej bezpośrednio podlegają:

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dyrektor Wydziału;
 2. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich;
 3. Dyrektor Wydziału Edukacji;
 4. Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki;
 5. Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej;
 6. Dyrektor Wydziału Rewitalizacji;
 7. Dyrektor Wydziału Informatyki.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego