Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego

Zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.

Leczenie osób uzależnionych jest dobrowolne, poza jednym wyjątkiem, który wynika z obowiązujących przepisów. Osoby uzależnione od alkoholu, które:

  • powodują rozkład życia rodzinnego lub demoralizację małoletnich.
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

mogą zostać zobowiązane do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym.

Wystąpienie z wnioskiem do MKRPA  o leczenie osoby wskazanej o nadużywanie alkoholu-  wniosek o uruchomienie procedury leczenia powinien zawierać:

  • dane osoby, składającej zawiadomienie (wnioski anonimowe nie stanowią dowodu dla sądu);
  • stwierdzenie, że wnioskodawca domaga się wszczęcia postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego;
  • opis, w jaki sposób picie osoby zgłoszonej negatywnie wpływa na rodzinę, dzieci czy zakłócanie porządku publicznego (należy wskazać okoliczności, wymagane przez ustawę, by można było skierować sprawę do biegłych sądowych potwierdzających uzależnienie od alkoholu oraz do sądu).
  • dane w świadków, którzy będą mogli udzielić zespołowi.

Zaproszenie (pisemnie) na posiedzenie zespołu MKRPA:  2 świadków oraz osoby wskazanej  o nadużywanie alkoholu (w odstępach czasowych)

Podjęcie  działań przez zespół MKRPA, zmierzający do podjęcia  dobrowolnego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osobę nadużywającą alkoholu

W przypadku nie wywiązania się  z zobowiązania lub nie podjęcie go przez osobę zgłoszoną, sprawa kierowana jest do biegłych sądowych.

Po otrzymaniu opinii biegłych sądowych (psychologa i psychiatry sądowego) sprawa  kierowana jest do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego